Zkušební řád ovladatelnosti a základní upotřebitelnosti


I. ÚČEL ZKOUŠEK

II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Základní ustanovení
 2. Pořádání a plánování zkoušek
 3. Stupně zkoušek
 4. Hodnocení a stanovení známky
 5. Rozhodčí - jeho práva a povinnosti
 6. Psovod a jeho povinnosti
 7. Pomocník a jeho povinnosti
 8. Společná ustanovení
 9. Výstroj psa, prostory pro výcvik, nářadí a pomůcky

III. ROZSAH ZKOUŠEK

ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI I. STUPNĚ - ZPU-1

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI II. STUPNĚ - ZPU-2

Část první ÚČEL ZKOUŠEK

Podnítit zájem o systematickou práci se psem u co nejširší kynologické veřejnosti a zejména u mládeže.
Prověřit vlohy psů k jejich ovladatelnosti, pracovní upotřebitelnosti a zároveň prověřit vlohy pro další výcvik (sportovní, záchranářský, agility apod.).
Přispět ke zvýšení všeobecné úrovně ve výchově a vycvičenosti psů s přihlédnutím ke každodenním nárokům na jejich ovladatelnost.
Ve svém důsledku pomoci selekci v chovu psů v oblasti povahových vlastností a umožnit vstup do třídy pracovní do úrovně národních výstav i u plemen, u kterých FCI nepožaduje zkoušku z výkonu. Tím vylepšovat i stav v předvádivosti psů na výstavách.
Nahradit či doplnit u některých plemen povahový test na bonitacích. Tento řád byl schválen PČMKU 22. 5. 1998.

Část druhá VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Základní ustanovení

Garantem zkoušek uvedených v tomto zkušebním řádu je Kynologická jednota - ČR Brno

Zkoušek a soutěží (akcí) dle tohoto zkušebního řádu se mohou zúčastnit psi všech plemen s průkazem původu uznávaným FCI i bez průkazu původu i kříženci.

Zkoušek se mohou zúčastnit pouze psi zdraví, tělesně schopní plnit kritéria zkoušek a splňující minimální věkovou hranici předepsanou pro určitý druh zkoušky. Vyloučeny jsou feny v druhé polovině březosti a do 7, týdnů po porodu, a psi, kteří se v průběhu zkoušky zranili a nemohou dále plnit ustanovení zkuš. řádu.

Háravé feny se mohou akce zúčastnit pouze po předběžné dohodě s pořadatelem a rozhodčím.

Splní-li pes zkoušku, nemůže ji znovu opakovat (neplatí pro závody), ani nesmí nastoupit ke zkoušce nižší.

Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji, bez časového omezení, kdykoliv na jiné akci opakovat.

Do průkazu původu se zapisuji pouze úspěšně vykonané zkoušky.
Psům bez průkazu původu, při úspěšném splnění první zkoušky, udává rozhodčí v závěru akce výkonnostní průkazu.

2. Pořádání a plánování zkoušek

Pořadatelem může být právní subjekt sdružený v ČMKU přímo, nebo i zprostředkovaně (např. kynologický svaz).

Zkoušky lze pořádat výlučně jen jako samostatnou akci.
Požadavek na pořádání zkoušek je nutno předložit KJ-ČR Brno 3 měsíce před začátkem pololetí, v němž by zkoušky měly být pořádány. Plán zkoušek bude pololetně zveřejňován v kynologickém tisku.
V jeden den může psovod nastoupit s jedním psem pouze na jednu akci. Na akci může psovod s jedním psem splnit pouze jednu zkoušku.
Ke zkouškám může nastoupit pauze psovod, který je členem některé z organizací, sdružených v ČMKU.
Psovod, který není občanem ČR, musí být členem organizace sdružené v FCI.
Minimální počet psů nastoupených ke zkouškám je 6, maximální 15, vynímečně až 20 psů. Vyšší počet nastoupených psů než 15 je vždy nutné konzultovat s rozhodčím. Rozhodující pro udělení vyjímky je převažující počet zkoušek ZIP.

Povinnosti pořadatele akce

Povinnosti vedoucího akce

3. Stupně zkoušek

Zkouška ZOP slouží k prověření elementární ovladatelnosti a vloh psa k výcviku. Její splnění je podmínkou pro nástup ke zkoušce ZPUI.

Zkouška ZPU1 slouží k ověření přesnosti a ochoty psa předvádět stanovené cviky, její splněni je podmínkou nástupu ke zkoušce ZPU2.

Zkouška ZPU2 má za úkol prověřit všestrannou vycvičenost psa, se zaměřením na precizní provedení cviků, zájem o práci ve všech částech zkoušky a na opravdovost předváděných zákroků.

4. Hodnoceni a stanovení známky

Dle získaného bodového hodnocení za jednotlivé cviky, části zkoušky a dle celkového počtu bodů se hodnotí práce psovoda a psa v průběhu akce. Při získání určeného počtu bodů je zkouška splněna a stanoví se známka.

Hodnocení zkoušku ZOP

Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 70. Rozhoduje celkový počet získaných bodů za všechny cviky v obou částech zkoušky dohromady.

ZNÁMKY :

výborně 90 - 100 bodů
velmi dobře 80 - 89 bodů
dobře 70 - 79 bodů
nesplnil 0 - 69 bodů

Hodnocení zkoušky ZPU1

Pro splnění zkoušky je nutné získat min.70% bodů v každé její části (1. Zákl.část-min.70 bodů, II. Cviky skup.a spec. min.35 bodů). Z celkového počtu bodů z obou částí se stanovuje známka.

ZNÁMKY :

výborně 140 - 150 bodů
velmi dobře 139 - 130 bodů
dobře 129 - 120 bodů
uspokojivě 105 - 119 bodů
nesplnil 0 -104 bodů

Pokud pes v některé části neuspěje (nezíská potřebný min.počet bodů), ukončí rozhodčí posuzování (neplatí pro závody) a pes získává známku "nesplnil".

Hodnocení zkouška ZPU2

Pro splnění zkoušky je nutné získat min.70% bodů v každé její části (stopa, poslušnost, obrana -70 bodů ). Ze součtu hodů získaných ve všech částech zkoušky se stanovuje výsledná známka.

ZNÁMKY :

výborně 286 - 300 bodů
velmi dobře 270 - 285 bodů
dobře 240 - 265 bodů
uspokojivě 210 - 239 bodů
nesplnil 0 - 209 bodů

Pokud pes nezíská v některé části min.počet 70 bodů, ukončí rozhodčí posuzování (neplatí pro závody) a pes obdrží známku "nesplnil".

5. Rozhodčí - jeho práva a povinnosti

Rozhodčí přezkušuje a hodnotí výkony psů i psovodů při zkouškách a soutěžích (akcích). Delegaci rozhodčích provádí KJ-ČR Brno. Rozhodčí může v odůvodněných případech delegaci odmítnout, nebo, po dohodě s pořadatelem, termín akce přesunut max.o dva týdny před či po stanoveném termínu. Toto však musí s předstihem oznámit KJ-ČR Brno.
Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nelze proti němu uplatňovat protest. Proti formálním závadám zkoušek lze podávat protest u vedoucího akce nejpozději při závěrečném nástupu psovodů.

Školení a jmenování rozhodčích provádí KJ-ČR Brno dle vlastních směrnic.

6. Psovod - jeho práva a povinnosti

Psovod je osoba, která při zkoušce nebo soutěži vede psa a usměrňuje ho činnost.

7. Pomocník - jeho práva a povinnosti

Pomocník provádí při akci práci:

1. kladeče cizích stop (ZPU2)
2. pomocníka při přenášeni psa (ZOP)
3. pomocníka při hlídání předmětu psovoda (ZPU 1)
4. pomocníka ve skupině osob (ZPU2)
5. figuranta při obraně (ZPU2)

8. Společná ustanovení

správné chování:

přípustné chování:

nepřípustné chování:

Před zahájením kterékoliv části zkoušky podává psovod rozhodčímu hlášení

9. Výstroj psa, prostory pro výcvik, nářadí a pomůcky

Výstroj psa

a) obojek

b) vodítko krátké:

dlouhé:

c) postroj

d) náhubek

Prostory pra výcvik

Nářadí a pomůcky

Překážka

Překážka typu A

Kladina nízká

Pokud pořadatel nezajistí odpovídající prostory, nářadí a pomůcky má rozhodčí právo akci ukončit nebo ji vůbec nezahájit.

Část třetí ROZSAH ZKOUŠEK

ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZOP

 1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
 2. Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného stupně zkoušky.
 3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků . Obecně platí, že u cviků zk. ZOP může psovod používat zvukové i posunkové povely a to součastně.

OBSAH ZKOUŠKY ZOP

I.Základní část

1. Přivolání - volba ze dvou variant;
a) v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
b) za pohybu k noze psovoda

2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)

3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)

4. Sedni - lehni - vstaň ( na vodítku (10 bodů)

5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) (10 bodů)

II. Cviky skupinové a speciální.

Počet psů ve skupině je 3 -5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po
dohodě s rozhodčím.

 1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku ) (10 bodů)
 3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)
 4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)
 5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)

CELKEM 100 bodů

Minimální počet bodů pro získání zkoušky (70 bodů)

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZKOUŠKY ZOP PRO ZÁKLADNÍ ČÁST

 1. PŘIVOLÁNÍ (10)
  varianta A

Povelu : .. Ke mně " a upažení levé ruku s následným připažením " K noze " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků, Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem " Ke mně ". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel " K noze " má pes usednout k noze psovoda.

Varianta B

Povely : "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruce na levé stehno, příp. "Sedni " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno (možno použít u zastavení) Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků.. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí " K noze ". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel " K noze " nebo " Sedni " usedá k jeho levé noze. . Pozn.

Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "Volno " a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se pes musí vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po 3. povelu, může být cvik PŘIVOLÁNÍ anulován.

2. OVLADATELNOST NA VODÍTKU (10)

Povelu : "K noze " a tlesknout (dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni ")
Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu.
Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
Povel " K noze " je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "Sedni "). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

3.OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10)

Obdoba cviku č. 2 ovšem s neupoutaným psem. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 2O cm.

4. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ (10)

Povely "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno
" Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu "Vstaň" - mírné pokrčení v kolenou Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel. Pozn. U zkoušky ZOP je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

5. ODLOŽENÍ (10)

Povely lehni - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
" Zůstaň" - mírné přiloženi dlaně levé ruky před čenich psa.
Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "Zůstaň". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušeni dalšího psa v poslušnosti.
Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí z místa o více než 3 metna je cvik také anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod  po předchozí dohodě s rozhodčím odložit psa na vlastní textilní podložku velikostí svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky (čistota, zápach apod.).

PRO CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pro pohyb celé skupiny může rozhodčí použít další povely

1. OVLADATELNOST NA VODÍTKA ve skupině (10 bodů) viz cvik č. 2 pro Zákl. část

2. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ NA VODÍTKU ve skupině (10 bodů)Provádí se pouze na vodítku, jinak platí popis cviku č.4 pro Zákl. část.

3. ODLOŽENÍ V LEŽE ve skupině (10 bodů)
Psi jsou odloženi ve vzdálenosti 30 kroků po dobu 2 minut. Jinak platí popis cviku č.5 pro Zákl. část,

4. PŘENESENÍ PSA PSOVODEM A CIZÍ OSOBOU (10 bodů)
Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. pes má náhubek nasazen po celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či k cizí osobě (pomocníkovi), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen není. Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.


Průběh cviku

a) pro psy, které unese ledna osoba (závisí na fyzické zdatnosti psovoda a pomocníka) Psovod zvedne svého psa opatřeného náhubkem ze země či z vyvýšené podložky (lavice, stůl a pod,) a v náručí ho nese S metrů k cizí osobě (pomocníkovi). Zde psa cizí osobě předá a ta jej v náručí přenese zpět do výchozího místa. Tam psa opatrně položí na zem nebo na podložku. Psovod jde zároveň s pomocníkem a psa si na výchozím místě převezme.

b) pro psy, kteří musí byt (pro svoji váhu) neseni více osobami
Psovod a cizí osoba (jeden případně více pomocníků), zvednou psa opatřeného náhubkem ze země či vyvýšeně podložky (lavice, stůl a pod.) tak, aby cizí osoba nesla psa u hlavy. Pak v náručí nesou psa 10 metrů. Mohou jít rovně a po 10 metrech psa položit na zem, nebo jdou 5 metrů a vrátí se zpět do výchozího místa, tam položí psa na podložku.


Pokud psovod ze zdravotních důvodů nemůže svého psa přenášet, může ho (po dohodě s rozhodčím) nahradit jiný pomocník určený pořadatelem.

5. CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU (10 bodů)
Nepříjemným materiálem se zde rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu ; igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea příp.led. Pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu. Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. Pořadatel ručí za to, že pohyb psů bude bezpečný, ručí taká za přípravu cviku. Po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.
Povel : K noze . - tlesknutí dlaní levé ruku na levé stehno " Sedni " (při zastavení)

Psovod se psem na vodítku u nohy přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi.
Pes by se měl chovat přirozené, měl by jít sebevědomé u nohy a po zastavení ihned usednout. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI I. STUPNĚ -ZPU 1

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU-1

1. Stálí psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP.
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků.Obecně platí, že u všech cviků zk. ZPU-1 může psovod používat zvukové i posunkové povely a to současně.

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-1

I. Základní část. (Body)

 1. Přivolání - volba ze dvou variant: (10 bodů)
  a) v klidu s předsednutím před psovoda
  b) za pohybu k noze psovoda (10 bodů)
 2. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů)
 3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 5. Aport volný ( předmět psovoda ) (10 bodů)
 6. Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 7. Skok šplhem { překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 8. Odložení { vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu ) (10 bodů)
 9. Volitelný cvik : (20bodů)
  a) hlídání předmětu psovoda
  b) stopa . vlastní,100 m dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, 2 předměty

CELKEM max. počet bodů za základní část (100 bodů)
min. počet bodů za základní část (70 bodů)

II. Cviky skupinové a speciální.

Počet psů ve skupině je 3-5. Velikost a složení skupiny určuje výhradně rozhodčí,

 1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka) (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině ( bez vodítka ) (10 bodů)
 3. Odložení za pochodu vleže (10 bodů)
 4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině (na vodítku) (10 bodů)
 5. Lhostejnost k nárazovému zvuku (10 bodů)

CELKEM max. počet bodů za cviky skupinové a speciální (50 bodů)
min. počet bodů za cviky skupinové a speciální (35 bodů)

CELKEM bodů za obě části max. (150 bodů)
Minimum bodů pro získání zkoušky (105 bodů)

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKU ZKOUŠKY ZPU-1

PRO ZÁKLADNÍ ČÁST

1. PŘIVOLÁNÍ (10 bodů) viz. popis u zk. ZOP

2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10 bodů)) via. popis u zk. ZOP

3. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ (10 bodů)
Provádí se výhradně bez vodítka, jinak plsti popis cviku č.4 u zk. ZOP, avšak posunkové povely musí být prováděny přesně,

4. ŠTĚKÁNÍ (10 bodů) posunek - pravou rukou ohnutou v lokti 3x kmitnout vztyčeným ukazovákem směrem ke psu.
Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel "Štěkej", pes musí na jediný povel nejméně 3x hlasitě zaštěkat, Reakce na povel musí být okamžitá (do 3 sek.), Změna polohy není přípustná.
Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými štěknutími, nevýrazné štěkání či změna polohy jsou chybou, Pokud pes ani jedenkrát nezaštěká v sedě, je cvik anulován.

5. APORT VOLNÝ (10 bodů) Povely : "Aport " - ukázání pravou rukou do směny odhozeného sportu "Pusť" "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Jako aport lze použít jakýkoliv předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže a pod.), Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován. Aport se odhazuje na vzdálenost min. 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda, pokud ho však nedonese na vzdálenost menší než 3 kroky, není cvik splněn.
Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět, na další pokyn vysílá psa s povelem "Aport". Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, kde s sportem předsedne. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel "Pusť" a předmět psovi odebere. Na další pokyn usměrni psa k noze.

6. SKOK VYSOKÝ (10 bodů)
Povely : "Vpřed" - ukázáni pravou rukou k překážce "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Výška překážky :
100 cm - pro psi s kohoutkovou výškou nad 50 cm
80 cm - pro psi s kohoutkovou výškou 36 - 5O cm
5O cm - pro psi s kohoutkovou výškou do 35 cm

Překážka se překonává pouze jedním směrem.

Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem " Vpřed " přes překážku a sám ho podél překážky následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a psa usměrní k noze. Pes by měl překážku překonat bez doteku, za překážkou se sám zařadí k noze psovoda a po povelu "K noze" se posadí.

7. SKOK ŠPLHEM (10 bodů)
Povely : "Vpřed" - ukázání pravou rukou k překážce "K noz " - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
Používá se překážka typu A, vysoká 160 cm, nebo šikmá stěna z parkuru AGILITY. Překážka se překonává pouze jedním směrem.Provedení je stejné jako u cviku č. 6. skok vysoký. Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po šikmých stěnách šplhat.

8. ODLOŽENÍ (10 bodů) viz. cvik č. 5 zk. ZOP

Psovod však není v dohledu psa, ukryje se v připraveném úkrytu. Jako úkryt může sloužit i zástěna používaná při obraně.

9. VOLITELNÝ CVIK (20 bodů) a)
a)Hlídání:

Povel ; "Hlídej "
Psovod odloží psa na určené místo a položí před něj svůj předmět (nesmí to být výstroj psa ani jeho hračka či pamlsek). Pes zůstává u předmětu volný, není upoután a má náhubek. Psovod odchází vedle od psa na vzdálenost 20 metrů. Pomocník (mohou být i dva) nejprve prochází ve vzdálenosti asi 5 kroků od psa aniž by bral předmět. Pak se pokusí psu předmět odebrat, pes musí pomocníkovi v krádeži přesvědčivě zabránit a svým chováním ho odradit. Pomocník provede po zákroku ještě 2 až 3 kroky ve snaze bránícího psa od předmětu odlákat. Pes se nesmí od hlídaného předmětu zbytečně vzdalovat ani od něj utéct. Nesmí se však ani nechat od něj, v zápalu hlídání, odlákat příliš daleko. Pes se musí po zákroku k předmětu ihned vrátit a dále jej hlídat až do příchodu psovoda. Pomocník může svůj pokus na pokyn rozhodčího i opakovat.
Změna polohy v průběhu cviku není chybou.

b) Stopa

Povely : " Stopa " - ukázání rukou na zem, kde vede stopa "Hledej "
Stopa je vlastní, 100 metrů dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, jsou na ní položeny 2 předměty

Předměty na stopě mohou mít plochu max. 100cm (10cm x 10 cm).

Způsoby označení předmětů

Způsob označení předměty oznámí psovod rozhodčímu při hlášení. Pokud pes označí předmět, setrvá v poloze označení až do příchodu psovoda. Psovod nesmí psa k označení ovlivnit povelem. Pokud tak učiní, nebudou mu body za předmět zadány. Nalezený předmět psovod ihned zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu.
Stopa nesmí být starší než 15 min., limit pro její vypracování je 10 min. Psovod je na stopě od psa vzdálen min, 10m max. však 15 m.

PRO CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ

Platí stejná všeobecná ustanovení jako u zkoušky ZOP, o velikostí a složení skupiny však rozhoduje výhradně rozhodčí.

1.OVLADATELNOST VE SKUPINĚ (10 bodů) viz. popis cviku č. 2 u zk. ZOP, avšak bez vodítka.

2. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ VE SKUPINĚ (10 bodů) viz. popis cviku č. 4 u zk. ZOP, provádí se však bez vodítka.

3. ODLOŽENÍ ZA POCHODU V LEŽE ve skupině (10 bodů) Povel: "K noze" - tlesknutí dlani levé ruku na levé stehno

"Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Celá skupina vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, všichni psi jdou neupoutáni u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovodi povelem "Lehni" odloží své psy a pokračují v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn rozhodčího posadí.
Pes musí ulehnout ihned po povelu, měl by ležet rovně, ne na boku.Psovod se při pokládání psa nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.

4. CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU ve skupině (10 bodů) viz, popis tohoto cviku ve zk. ZOP. Psovodi však postupují po určené trase za sebou ve skupině a zastavuji se jednotlivě na pokyn rozhodčího.

5. LHOSTEJNOST K NÁRAZOVÉMU ZVUKU (10 bodů) Tento cvik má prokázat ovladatelnost psa při hluku, se kterým se pes můře běžně setkávat. Nedoporučuje se používat zvuk podobný střelbě. Naopak jako vhodné je možno doporučit např.bouchání železem do dřevěné desky, nebo do plechu, řinčení plechovek, velmi hlasitá hudba apod.
Je na rozhodčím, aby zvážil, zda je zvuk připravený pořadatelem vyhovující.
Tento cvik se provádí zásadně jako poslední, aby nemohl negativně ovlivnit práci psů v průběhu zkoušky.
Celá skupina nastoupí na určené místo. Psi jsou na prověšeném vodítku a přirozeně stojí u svého psovoda. Na pokyn rozhodčího pořadatel vyrobí potřebný zvuk a případně ho několikrát zopakuje.
Psovodi nesmí psy ovlivňovat, mohou je pouze slovně chválit, Psi by měli klidně bez strachu stát, neměli by se lekat.

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI II. STUPNĚ ZPU-2

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU-2

1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splněni zkoušky. ZPU-1,
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis zvukových cviků, Obecně platí, že u zkoušky ZPU-2 se na poslušnosti užívá pauze povelů ( mimo vysílání ), Na stopě a obraně je možno používat zvukových i posunkových povelů,

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-2

I. Stopa stáří 15 min., (100 bodů max) Cizí, 300 m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty, min(70bodů)

II. Poslušnost

l. Přivolání s předsednutím před psovodem (10 bodů)
2. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
3. Průchod skupinou osob (10 bodů)
4. Sedni - lehni - vstaň (krok před psovodem) (10 bodů)
5. Štěkání (v sedě, krok před psovodem) (10 bodů)
6. Odložení za pochodu (ve stoje, s přivoláním) (10 bodů)
7. Aport přes překážku (předmět psovoda) (10 bodů)
8. Kladina nízká (jedním směrem) (10 bodů)
9. Vysílání (min.15 m) (10 bodů)
l0. Odložení (vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu) (10 bodů)
celkem poslušnost (100 bodů)
min. (70 bodů)

III. Obrana

l .Průzkum terénu (30x40 kroků, 4 zástěny ) (10 bodů)
2. Vyštěkání (10 bodů)
3. Přepad psovoda z úkrytu ( náznaky úderů ) (30 bodů)
4. Zadrženi ( hladké, na 30m ) (50 bodů)
celkem obrana (100 bodů)
min. (10 bodů)

CELKEM(stopa,poslušnost,obrana) (300 bodů)
min. (210 bodů)

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKÚ ZKOUŠKY ZPU-2

STOPA (10 bodů)

Povely : "Stopa" - ukázání rukou na zem, kudy vede stopa
"Hledej"

Stopa cizí, 15 min. stará, 300m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty (první asi v polovině l .úseku, druhý stopu ukončuje), limit pro vypracování stopy je l5 min.
Je žádoucí, aby pes sledoval stopu pečlivě, se zájmem a s nosem nízko nad terénem.Výška porostu pro pokládání stop, by neměla přesáhnout 20 cm, Při pokládání stopy jsou psovod i pes v úkrytu. Psovod je na stopě od psa vzdálen min.l0 m max. však 15rn. Vzdálí-li se psovod od trasy stopy více než 10 m, nebo pokud pes delší dobu nesleduje stopu, je práce na stopě ukončena.
V případě, že je pokládána více než jedna cizí stopa, psovodi si o pořadí nástupu vypracování musí vždy losovat. Popis označováni předmětů viz, ZPU-1.

POSLUŠNOST

1. PŘIVOLÁNÍ s předsednutím před psovodem (10 bodů) Povely : " Ke mně " - bez posuvku

" K noze " - bez posuvku
Popis cviku viz zk, ZOP - Přivoláni - Varianta A

2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10 bodů)
Povel : " K noze " - bez posuvku
Popis cviku viz, zk. ZOP

3. PRŮCHOD SKUPINOU OSOB (10 bodů)
Povely ; "K noze ", "Sedni "
Tento cvik bezprostředně navazuji na ovladatelnost bez vodítka. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit.Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou.
Na pokrm rozhodčího projde psovod s neupoutaným psem skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí.

4. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ (10 bodů) Povely: "Sedni", "Lehni", "Vstaň"
Pes je volně krok před psovodem. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí, Pes po provedení každého povelu zůstává stát v dané poloze tak dlouho, dokud nedostane další povel. Pes nesmí při provádění poloh opustit své místo.

5. ŠTĚKÁNÍ (10 bodů) Povel : "Štěkej"
Neupoutaný pes sedl krok před psovodem. Na pokyn rozhodčího dá zvukový povel "Štěkej", pes musí bez změny polohy na jediný povel alespoň 3x zaštěkat. Pokud nezaštěká ani jednou v předepsané poloze je cvik anulován.
Jinak platí stejná pravidla jako u cviku štěkání ve zk. ZPU-1.

6. ODLOŽENÍ ZA POCHODU V STOJE S PŘIVOLÁNÍM (10 bodů) Povely ; "Stůj",  Ke mně", "K noze"
Psovod vyjde s neupoutaným psem, na pokyn rozhodčího psa zastaví povelem "Stůj" a pokračuje dál v chůzi. Na pokyn rozhodčího se zastaví a provede čelem vzad. Opět na pokyn rozhodčího psa přivolá a na další pokyn ho usměrní k noze. Změna polohy nebo opuštění místa odložení do přivolání znamená anulaci cviku.

7. APORT PŘES PŘEKÁŽKU (10 bodů) Povely : "Vpřed", "Aport", "Pusť", "K noze"
Jako aport lze použít jakýkoliv předmět mimo hračku psa, výstroj či pamlsek.

Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou, Na pokyn rozhodčího odhodí aport přes překážku, na další pokyn vyšle psa s povely " Vpřed, Aport ". Povel "Aport" musí zaznít dříve, než pes za překážkou dopadne. Pes překoná překážku, rychle a pevně uchopí sport a přeskočí překážku zpět. Usedne před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psu sport odebere a usměrni ho k noze.
Výška překážky je totožná s výškou pro skok vysoký ve zk. ZPU-1.

8. KLADINA NÍZKÁ ( jedním směrem ) (10) Povely : "Vpřed", "K noze", přip. "Sedni"
Na pokyn rozhodčího vyšle psovod ze základního postavení neupoutaného psa k překonání kladiny a sám ho podél kladiny následuje. Po překonání kladiny pokračuje ještě několik kroků ( max, 5 ) se psem u nohy a na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Pes by měl být po celou dobu prováděni cviku na úrovni psovoda. Předbíhání či opožďování je chybou. Pokud pes z kladiny spadne dříve než vstoupí na prkno určené k sestupu, je cvik anulován.

9. VYSÍLÁNÍ ( min. l5 m ) (10 bodů)
Povely : "Vpřed " - ukázání pravou rukou do určeného směru "Lehni "
Cvik se provádí z výchozího budu ve směru chůze bez vodítka. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem určeným směrem a asi po S krocích ( max, však 10 ) vyšle psa vpřed a zůstává stát. Pes se musí co možná nejrychleji vzdálit od psovoda min. 15m určeným směrem, pak ho psovod na pokyn rozhodčího položí. Nepřesné ulehnutí není chybou. Pokud se pes odchýlí od daného směru více než 45 stupňů, je cvik anulován,

10. ODLOŽENÍ ( na 50 kroků, psovod v úkrytu ) (10) Povely ; " Lehni " " Zůstaň "
Popis cviku viz. 2k. ZPUI cvik č,8 dodrží se však předepsaná vzdálenost 50 kroků.

OBRANA

1. PRŮZKUM TERÉNU (30 x 40 kroků, 4 zástěny) (10 bodů)
Povely : " Vpřed" , " Revír" - ukázání rukou do směru " Zpět" nebo " Ke mně"
Psovod postupuje středem prostoru po určené ose postupu. Střídavě vysílá psa k prověřeni zástěn. Pes musí zástěny obíhat, K tomuto cviku je možno vyžít i přírodní terén, pak je nutné, aby pes prověřil možné úkryty a průzkum prováděl dostatečně hluboko. V obou případech musí být pes ovladatelný a psovod se nesmí odchýlit od osy postupu více než 5 kroků.
V přírodním terénu nesmí být použity zástěny.

2. VYŠTĚKÁNÍ (10 bodů)
Povel: "K noze "

Navazuje na předchozí cvik.
Jakmile pes pomocníka najde, má jej trvale vyštěkávat aniž by mezi nimi došlo ke kontaktu. Pomocník ani psovod nesmí psa povzbuzovat. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 3m. Pokud es nalezne pomocníka, psovod zůstává stát, ke psu se rozejde až na pokyn rozhodčího. Pes mu nesmí jít naproti, ale musí stále vytrvale vyštěkávat, Po příchodu ke psu jej psovod usměrní k noze:
Jiné označení pomocníka než štěkáním není povoleno. Pokud pes pomocníka drží za rukáv neboje] vytrvale napadá; vyštěkání je anulováno.

3. PŘEPAD PSOVODA Z ÚKRYTU (30 bodů)
Povely ; "Drž", "Pust'"
Psovod se psem je ukryt v zástěně pro vyštěkání, může psa přidržovat za obojek. Pomocník přechází a ukrývá se v jiné zástěně určené rozhodčím. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem směrem k úkrytu pomocníka. Pes jde u nohy a nesmí psovoda předbíhat. Na pokyn rozhodčího podnikne pomocník útok na psovoda. Pes musí tento útok neprodleně zlikvidovat zákusem do ochranného rukávu. Při zákusu se pomocník snaží psa zastrašit náznaky úderů obuškem. Na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho musí okamžitě sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit. Na další pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke psu a usměrní ho k noze.
Každý další povel k pouštění znamená ztrátu až 3 bodů. Pokud pes nepustí ani na 3.povel (tj. l . povolený a 2 navíc), je cvik anulován.

4. ZADRŽENÍ (hladké, na 30 kroků) (50 bodů)
Povely : "Drž" "Pust'"
Psovod stojí na určeném místě a přidržuje psa za obojek. Pomocník vydráždí psa a odbíhá na vzdálenost 30 kroků. Na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa k zadržení, ale sám zůstává stát na místě. Pes musí pomocníka co nejrychleji dostihnout a znemožnit mu další útěk pevným zákusem do ochranného rukávu. Pomocník po zákusu se psem bojuje, ale údery nenaznačuje. Na pokyn rozhodčího se zastaví a pes ho musí sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit až do příchodu psovoda. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 10 kroků, jinak je cvik anulován. Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího. Po příchodu ke psu psovod usměrní psa k noze, připoutá ho a odejde k rozhodčímu, kde se odhlásí.
Pokud pes nepustí ani na 3.povel, může psovod, na pokyn rozhodčího, dojit ke psu a dát 4. povel ze vzdálenosti 5 kroků. Pustí-li pes na 4.povel, je jeho bodové hodnocení max. 10 bodů, nepustí-li je cvik anulován.

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání